REGULAMIN USŁUG FLATER

 1. WPROWADZENIE

1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Flater usług, w tym udostępniania Oprogramowania. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia używane w Regulaminie z wielkiej litery rozumieć należy następująco:

1

Cennik

cennik usług Flater, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2

Dane kontaktowe Flater

dane kontaktowe, pod którymi można skontaktować się z Flater:

 1. telefon: [123 500 503]

 2. e-mail: [[email protected]]

 3. adres korespondencyjny: [00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18, 405 ]

3

Dyspozycja

każde zlecenie, polecenie lub oświadczenie skierowane przez Klienta do Flater na zasadach określonych w Regulaminie lub innych uregulowaniach obowiązujących pomiędzy Flater i Klientem.

4

Dzień Roboczy

każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

5

Flater

TWN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby spółki: 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18, 405 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766855, NIP 5252777038.

6

Hasło

hasło służące m.in. do identyfikacji Klienta w ramach Konta oraz do innych czynności określonych w Regulaminie.

7

Klient

przedsiębiorca, który zawarł z Flater Umowę.

8

Konto

indywidualne konto Klienta, do którego może się zalogować w ramach Serwisu, umożliwiające m.in. dostęp do funkcji umożliwiających zarządzanie Oprogramowaniem i jego Portalem, złożenie Dyspozycji oraz skorzystanie z innych usług Flater.

9

Oprogramowanie

oprogramowanie udostępniane przez Flater dla Klienta w celu jego używania na Portalu.

10

Mieszkanie

Mieszkanie, pokój, miejsce w pokoju, apartament, miejsce w akademiku, miejsce postojowe, garaż, pomieszczenie gospodarcze.

11

Pakiet cenowy

jeden z pakietów cenowych wskazanych w Cenniku.

12

Portal

wydzielona dla Klienta część strony w domenie flater.pl lub w domenie własnej Klienta, którą Klient udostępnia pod swoją marką i w swoim imieniu innym osobom w celu oferowania Mieszkań do rezerwacji.

13

Regulamin

niniejszy Regulamin.

14

Serwis

serwis internetowy Flater znajdujący się pod adresem https://flater.pl/.

15

Umowa

umowa na dostęp do oprogramowania Flater.

16

Umowa powierzenia danych

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Flater i Klientem.

17

Użytkownik

Osoba, która chce zarezerwować Mieszkanie za pośrednictwem Portalu.

 1. ZAWARCIE UMOWY

1

Umowa jest zawierana w Serwisie, w ramach procesu rejestracji. Umowa będzie uważana za zawartą w momencie, w którym Flater poinformuje o tym Klienta w Serwisie lub w wiadomości wysłanej na adres e-mail lub numer telefonu Klienta.

2

Potencjalny Klient w celu zawarcia Umowy musi:

 1. podać wszystkie dane, jakie wymaga Flater w procesie otwarcia Konta;

 2. zaakceptować Regulamin oraz inne klauzule wymagane w trakcie procesu otwarcia Konta;

 3. zaakceptować Umowę powierzenia danych;

 4. wybrać Pakiet cenowy;

 5. zapewnić, że osoba wyrażająca wszelkie oświadczenia w imieniu Klienta, na potrzeby zawarcia Umowy, jest do tego uprawniona.

3

Wszelkie informacje przekazywane Flater przed zawarciem Umowy i w trakcie jej obowiązywania, powinny być zgodne z prawdą i nie wprowadzać w błąd.

4

Umowa może być zawarta również w inny sposób niż opisany w niniejszym punkcie III Regulaminu, jeżeli Flater tak uzgodni z potencjalnym Klientem.

5

Regulamin oraz inne dokumenty, które Flater musi przekazać Klientowi zgodnie z przepisami prawa, zostaną przesłane:

 1. w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta lub w Koncie; lub

 2. na piśmie na adres zamieszkania lub adres do korespondencji Klienta; lub

 3. w inny sposób podany w Koncie lub w Serwisie.

 1. KONTO I OPROGRAMOWANIE

1

Konto i Oprogramowanie jest udostępniane Klientowi po zawarciu Umowy, z momentem zapłaty wynagrodzenia. Konto i Oprogramowanie jest udostępniane na czas obowiązywania Umowy.

2

Klient ma dostęp do Oprogramowania za pomocą Konta.

3

Klient nie może wykorzystywać Konta lub Oprogramowania do świadczenia usług podobnych do usług świadczonych przez Flater. Klient może korzystać z Konta i Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i jedynie na użytek własnego przedsiębiorstwa.

4

Zakres funkcji Oprogramowania dostępnych dla Klienta zależy od wybranego Pakietu cenowego. Dostępne Pakiety cenowe, zakres wchodzących w nich usług oraz cena Pakietu cenowego, określona jest w Cenniku. W celu zmiany wybranego Pakietu cenowego Klient powinien skontaktować się z Flater lub skorzystać z funkcji zmiany pakietu w Koncie, jeżeli taka funkcja zostanie udostępniona. Flater i Klient mogą również uzgodnić w formie pisemnej lub dokumentowej stosowanie innego Pakietu cenowego niż wskazane w Cenniku.

5

W celu korzystania z Konta Klient otrzyma login i Hasło na adres e-mail. W przypadku integracji oprogramowania z portalem System Obsługi Najmu, login będzie e-mailem użytym podczas rejestracji w portalu System Obsługi Najmu.

6

Osoba, której Klient udostępnił login i hasło do Konta i która korzysta z Konta Klienta jest uprawniona do jego samodzielnej reprezentacji. Klient umocowuje tę osobę do samodzielnego składania Dyspozycji i zleceń wobec Flater w pełnym zakresie. Oznacza to m.in., że ta osoba może składać wszelkie Dyspozycje i zlecenia, których złożenie jest możliwe w Koncie oraz do akceptowania wszystkich ustaleń z Flater.

7

Klient nie może udostępniać loginu i Hasła osobom nieupoważnionym oraz powinien zabezpieczyć login i Hasło przed dostępem przez takie osoby. Z Konta danego Klienta może korzystać tylko ten Klient i osoby przez niego upoważnione. Nie wolno Klientowi udostępniać jego Konta innym osobom. W razie, gdyby Klient miał podejrzenie, że ktoś nieupoważniony mógł uzyskać jego login lub Hasło lub uzyskać dostęp do jego Konta, to powinien natychmiast poinformować o tym fakcie Flater i zmienić Hasło.

8

Klient może udostępnić Oprogramowanie do korzystania Użytkownikom jego Portalu. Klient nie może udostępniać Oprogramowania osobom lub podmiotom, które chcą udostępnić własny portal za pomocą Oprogramowania. Takie osoby lub podmioty muszą zawrzeć Umowę z Flater

9

Klienta obciążają skutki wszelkich Dyspozycji złożonych w jego Koncie, w tym przez osoby nieupoważnione.

10

Zabronione jest dostarczanie poprzez Konto lub Oprogramowanie treści o charakterze bezprawnym. Niedopuszczalne jest korzystanie z Konta w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Flater, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie albo zakłócenie jego prawidłowego działania.

11

Klient może uzyskać dostęp do Konta i Oprogramowania z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Oprogramowanie i Konto będzie dostępne przez co najmniej 90% czasu w skali miesiąca kalendarzowego. W przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej, systemów informatycznych lub sprzętu albo w razie siły wyższej Oprogramowanie lub Konto może być dostępne przez mniejszą ilość czasu.

12

Klient nie otrzymuje licencji do Konta lub Oprogramowania. Oprogramowanie będzie posadowione na infrastrukturze (serwerach) Flater i udostępniane Klientowi jako usługa.

13

Klient nie może:

  1. tłumaczyć, kopiować, przystosowywać, zmieniać układu, wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu oraz podejmować ani zezwalać na podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), disasemblacji, dekompilacji lub opracowania;

  2. udzielać licencji, wypożyczać, wynajmować, pożyczać, wydzierżawiać, sprzedawać, dystrybuować lub udostępniać Oprogramowanie na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego;

  3. ujawniać, upubliczniać, przelewać lub przenosić praw do Oprogramowania, jak również ustanawiać na nich zabezpieczenia.

14

Korzystanie z Konta i Oprogramowania wymaga posiadania:

 1. urządzenia z dostępem do sieci Internet;

 2. programu umożliwiającego korzystanie z plików w formacie pdf.;

 3. przeglądarki internetowej w wersji wskazanej w Serwisie z włączoną obsługą plików cookies;

 4. poczty elektronicznej (adresu e-mail).

 1. PORTAL I UŻYTKOWNICY PORTALU

1

Portal będzie dostępny dla Użytkowników w subdomenie flater.pl lub w domenie Klienta, w zależności od Pakietu cenowego wybranego przez Klienta i innych ustaleń pomiędzy Flater i Klientem.

2

W celu udostępnienia Oprogramowania na Portalu znajdującym się w domenie Klienta, Klient musi skonfigurować swoją domenę w sposób wskazany przez Flater.

3

Portal jest prowadzony przez Klienta. Klient odpowiada za zgodność Portalu z przepisami prawa.

4

Flater może udostępnić Klientowi wzorcowy regulamin i politykę prywatności Portalu. Klient musi zweryfikować ten regulamin i politykę prywatności przed ich użyciem w ramach Portalu. Flater nie odpowiada za brak zgodności tego regulaminu i polityki prywatności z przepisami prawa oraz faktycznym sposobem świadczenia usług lub przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług w ramach Portalu dla Użytkowników. Flater nie jest również zobowiązany do aktualizacji tego regulaminu lub polityki prywatności w razie zmian w przepisach prawa lub interpretacji przepisów prawa.

5

Użytkownikami Portalu mogą być osoby i firmy chcące zarezerwować Mieszkanie. Osoby te nigdy nie są klientami Flater i nie zawierają jakiejkolwiek umowy z Flater. Osoby te korzystając z Portalu korzystają z usług Klienta i zawierają umowę z Klientem.

6

Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Klient prowadzący dany Portal. Klient powierza te dane osobowe Flater do przetwarzania zgodnie z Umową powierzenia  danych.

7

Klient jest zobowiązany do wszelkich kontaktów z Użytkownikami Portalu i do rozpatrywania ich reklamacji. Flater nie jest zobowiązane do jakichkolwiek kontaktów z Użytkownikami Portalu Klienta ani do rozpatrywania ich reklamacji. W razie otrzymania jakiejkolwiek wiadomości do Użytkownika Portalu Klienta, Flater przekaże tę wiadomość Klientowi.

8

Jeżeli Klient udzieli stosownej zgody dla spółki System Obsługi Najmu sp. z o.o. (numer KRS: 0000604035), to ten podmiot będzie przesyłał do Flater informacje o Mieszkaniach Klienta, wskazanych w serwisie, prowadzonym przez ten podmiot dla Klienta. Informacje te będą przekazywane w celu ich udostępnienia w Oprogramowaniu i Portalu. Dane będą przekazywane do czasu aż Klientowi przestanie być udostępniane Oprogramowanie lub do czasu wycofania przez Klienta zgody na przekazywanie tych danych.

9

Jeżeli Klient udzieli stosownej zgody dla Flater, to Flater będzie przesyłał do spółki System Obsługi Najmu sp. z o.o. (numer KRS: 0000604035) informacje o Użytkownikach, którzy zarezerwowali Mieszkanie za pośrednictwem Portalu. Informacje te będą przekazywane w celu ich udostępnienia przez System Obsługi Najmu sp. z o.o. w serwisie prowadzonym przez ten podmiot dla Klienta. Dane będą przekazywane do czasu wycofania przez Klienta zgody na przekazywanie tych danych lub do czasu aż Klientowi przestanie być udostępniane Oprogramowanie.

 1. AGREGATOR OFERT

1

Flater będzie udostępniał w Serwisie wszystkie ogłoszenia Klienta dotyczące Mieszkań, znajdujące się w jego Portalu, na co Klient wyraża zgodę zawierając Umowę oraz dodatkowo dodając ogłoszenie w Portalu. Udostępniane w Serwisie ogłoszenia będą identyczne jak ogłoszenia Klienta (przy czym Flater zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania lub skrócenia).

2

Dane ogłoszenie będzie udostępniane w Serwisie tak długo, jak będzie znajdowało się w Portalu Klienta lub do czasu wycofania przez Klienta zgody na udostępnianie ogłoszeń w Serwisie.

3

Jeżeli dana osoba będzie zainteresowana danym ogłoszeniem (np. rezerwacją danego Mieszkania) to będzie przekierowywana z Serwisu do Portalu Klienta. Flater nie świadczy dla Klienta lub Użytkownika usług rezerwacyjnych lub podobnych w stosunku do Mieszkania. W celu dokonania rezerwacji Mieszkania Użytkownik będzie musiał skorzystać z Portalu Klienta.

 1. PŁATNOŚCI

1

Klient może aktywować w Oprogramowaniu funkcję, umożliwiającą przyjmowanie płatności elektronicznych od Użytkowników w Portalu. W tym celu Klient powinien zawrzeć stosowną umowę z podmiotem wskazanym przez Flater, mającym zezwolenie na świadczenie usług płatniczych.

2

W razie aktywowania funkcji, o której mowa w punkcie VII.1 powyżej, Oprogramowanie zostanie zintegrowane z oprogramowaniem ww. podmiotu, w celu umożliwienia przyjmowania płatności przez Klienta. Flater w żadnym momencie nie uczestniczy w świadczeniu usług płatniczych, nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych należnych Klientowi ani nie odpowiada za prawidłowe świadczenie usług płatniczych przez podmiot wskazany powyżej.

3

Flater może w każdym momencie wyłączyć funkcję, o której mowa w punkcie VII.1 powyżej.

4

W razie, gdy Klient nie korzysta z funkcji umożliwiającej przyjmowanie płatności elektronicznych, o której mowa w punkcie VII.1 powyżej, Klient powinien samodzielnie kontaktować się z Użytkownikiem, w celu ustalenia sposobu zapłaty za rezerwację Mieszkania. Flater może udostępnić funkcję, w ramach której przy pomocy Oprogramowania będzie wysyłana wiadomość e-mail do Użytkownika zawierająca numer rachunku do zapłaty kwoty za rezerwację Mieszkania.

 1. CENNIK I PAKIET CENOWY

1

Opłaty należne Flater za dostęp do Oprogramowania i za inne usługi są określone w Cenniku. Kwoty wskazane w Cenniku są kwotami netto, chyba że wyraźnie inaczej wynika z Cennika.

2

Klient ponosi opłaty w wysokości zgodnej z wybranym przez Klienta Pakietem cenowym. Klient może w każdym momencie zmienić Pakiet cenowy. Zmiana będzie skuteczna od następnego okresu rozliczeniowego.

3

Flater mogą być należne również inne opłaty uzgodnione z Klientem.

4

Opłaty są płatne w terminie 7 dni otrzymania faktury, na rachunek wskazany w przesłanej Klientowi fakturze VAT. Klient akceptuje otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej, na adres e-mail Klienta podany Flater lub w Koncie.

5

W przypadku zalegania przez Klienta, korzystającego z usług Flater z zapłatą opłat, Flater może odmówić temu Klientowi świadczenia usług do czasu uregulowania zaległości.

 1. REKLAMACJE

1

Klient może zgłosić reklamacje:

 1. na adres elektroniczny Flater podany w Danych Kontaktowych; lub

 2. na adres siedziby lub adres korespondencyjny Flater podany w Danych Kontaktowych, z dopiskiem „Reklamacja”.

2

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta i opisanie przyczyny reklamacji.

3

Flater rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Flater może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Niedostarczenie tych informacji lub dokumentów nie jest przeszkodą do rozpatrzenia reklamacji.

5

Odpowiedzi na reklamacje Flater przesyła:

 1. na adres korespondencyjny podany przez Klienta; lub

 2. na adres elektroniczny podany przez Klienta; lub

 3. na innym trwałym nośniku.

6

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Flater.

 1. WYPOWIEDZENIE

1

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że Flater i Klient uzgodniły inaczej.

2

Umowa może ulec rozwiązaniu za porozumieniem stron lub na skutek jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.

3

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy:

        1. Klient przesyła na adres siedziby Flater lub na adres e-mail Flater, podany w Danych Kontaktowych Flater;

        2. Flater przesyła na adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub na adres e-mail Klienta.

4

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Klient do upływu okresu wypowiedzenia jest uprawniony do cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu.

5

Flater może wypowiedzieć Umowę tylko z co najmniej jednego następującego ważnego powodu:

 1. Klient wykorzysta lub spróbuje wykorzystać Konto lub Oprogramowanie, do popełnienia przestępstwa lub innego czynu o charakterze bezprawnym;

 2. Klient poda nieprawdziwe informacje na potrzeby zawarcia Umowy;

 3. Klient poda nieprawdziwe informacje na potrzeby Transakcji;

 4. Klient będzie opóźniony co najmniej o 21 dni z zapłatą jakichkolwiek kwot należnych Flater z tytułu Umowy;

 5. Flater postanowi zamknąć Serwis (wtedy wypowiedzenie Umowy z Flater otrzymają wszyscy Klienci);

 6. Klient umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał usługi Flater do celów niezgodnych z prawem.

 1. ZMIANA REGULAMINU LUB CENNIKA

1

Flater jest uprawnione do jednostronnej zmiany Regulaminu i Cennika (w zakresie innym niż wysokość opłat i prowizji) w razie wystąpienia co najmniej jednej następującej ważnej przyczyny:

  1. wprowadzanie nowych lub nowelizację powszechnie obowiązujących przepisów prawa wiążących Flater i wpływających na treść Regulaminu lub Cennika;

  2. zmiany w Oprogramowaniu lub w Koncie lub wprowadzenie nowego oprogramowania,

  3. zmianę koniunktury gospodarczej lub sytuacji rynkowej;

  4. poprawę przez Flater istniejących funkcji lub wykonywanych czynności w ramach Umowy, w tym w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji i wykonywanych czynności;

  5. wprowadzenie do oferty Flater nowych usług lub modyfikacja dotychczasowych usług;

  6. zmiana wysokości kosztów operacyjnych lub kosztów usług ponoszonych przez Flater;

  7. zmiany w procesach operacyjnych, biznesowych lub w systemach informatycznych Flater, skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;

  8. konieczność doprecyzowania postanowień lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Klienta.

2

Flater jest uprawniony do zmiany wysokości opłat i prowizji wskazanych w Cenniku, w tym wysokości opłat za Pakiet cenowy, w razie wystąpienia co najmniej jednej następującej ważnej przyczyny:

  1. zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 0,5 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za analogiczny okres roku poprzedniego;

  2. zmiana przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 1 punkt procentowy;

  3. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia rekomendacji lub innego wiążącego Flater aktu przez organ administracji publicznej, skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian;

  4. wprowadzenie nowych usług lub produktów, z tym że zmiana będzie dotyczyła jedynie tych nowych usług lub produktów;

  1. wprowadzenie do oferty Flater nowych usług lub modyfikacja dotychczasowych usług;

 1. zmiana wysokości kosztów operacyjnych lub kosztów usług ponoszonych przez Flater

 2. zmiana zakresu świadczenia dotychczasowych usług lub produktów;

 3. wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez Flater lub określających obowiązki Flater związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności, skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian.

Zmiany wysokości opłat lub prowizji mogą być dokonane wyłącznie zgodnie z kierunkiem zmiany wskaźnika, stawki lub innego kosztu Flater, na który Flater powołuje się jako podstawę zmiany.

3

Flater poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu lub Cennika (w tym wysokości opłaty lub prowizji) i o dacie wejścia w życie zmiany. Data wejścia w życie zmiany nie może być wcześniejsza niż 14 dni od poinformowania Klienta.

4

Klient do dnia poprzedzającego określony dzień wejścia w życie zmian, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Brak wypowiedzenia Umowy będzie oznaczał, że Klient wyraził zgodę na zmiany

5

Flater informuje Klienta o zmianach;

     1. pocztą na adres do korespondencji, adres siedziby lub adres zamieszkania Klienta lub

     2. pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1

Klient, będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie:

 1. na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być przesłane na adres siedziby lub adres korespondencyjny Flater;

 2. w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z Flater lub od dnia otrzymania niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin na odstąpienie od Umowy z Flater uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane przez Klienta.

2

W przypadku odstąpienia od Umowy z Flater, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem. To, co strony świadczyły (z wyjątkiem wykonanych Transakcji i opłat i prowizji za wykonane Transakcje), ulega zwrotowi, w terminie 30 dni:

 1. od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Klienta albo

 2. od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Flater.

3

Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia wykonane przez Flater do chwili odstąpienia od Umowy z Flater, według stawek określonych w Cenniku.

 1. POUFNOŚĆ

1

Klient musi zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Oprogramowania.

2

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:

 1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie naruszający postanowień Umowy;

 2. na których ujawnienie lub wykorzystanie Klient uzyskał pisemną zgodę Flater.

3

Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie ujawniać informacji dotyczących Oprogramowania z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem ujawnienia tych informacji swoim pracownikom i podwykonawcom. Za działania i zaniechania pracowników i podwykonawców Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.

4

Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat od momentu wygaśnięcia Umowy.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1

Odpowiedzialność Flater w związku z Umową ograniczona jest do strat rzeczywistych. Flater nie odpowiada w szczególności za utracone przez Klienta korzyści związane z wadami Oprogramowania lub przerwami w dostępie do Oprogramowania.

2

Odpowiedzialność Flater ograniczona jest do winy umyślnej. Odpowiedzialność Flater jest całkowicie wyłączona, jeżeli szkoda Klienta wynika z siły wyższej lub zastosowania przepisów prawa, w tym rozstrzygnięć właściwych organów administracji publicznej

3

Klienta obciążają w pełni skutki wszelkich Dyspozycji złożonych w Koncie.

4

Flater nie gwarantuje prawidłowego lub bezbłędnego działania Oprogramowania.

5

Flater nie odpowiada również za:

  1. błędy, nieprawidłowe działanie, funkcjonowanie lub przerwy w dostępie do Oprogramowania;

  2. szkody wynikające z błędów, nieprawidłowego działania, funkcjonowania lub przerw w dostępie do Oprogramowania.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1

Realizacja Umowy będzie się wiązać z dostępem przez Flater do danych osobowych, w stosunku do których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Klient. Flater i Klient zawrą Umowę powierzenia danych zgodną z wymaganiami art. 28 RODO. Umowa ta będzie zgodna z wzorem znajdującym się na stronie internetowej www.flater.pl. Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia tej umowy poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w Serwisie. Zawarcie Umowy powierzenia danych jest niezbędne do korzystania z Oprogramowania. Na życzenie Klienta Strony mogą dodatkowo potwierdzić zawarcia Umowy powierzenia danych podpisując ją na piśmie.

2

Prawem właściwym dla stosunków przedkontraktowych oraz dla Umowy jest prawo polskie.

3

Językiem Umowy a także językiem porozumiewania się pomiędzy Flater a Klientem jest język polski.

4

Klient zobowiązuje się zapewnić, iż osoba uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta czynności, w tym składania oświadczeń woli w związku z wykonywaniem Umowy i Umowy powierzenia danych, wykona wszystkie obowiązki przewidziane Umową, Regulaminem oraz innymi uregulowaniami lub uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Klientem a Flater, w tym obowiązki przewidziane zarówno wobec Klienta, jak i tej osoby. O ile nie zostało to inaczej uzgodnione, działania i zaniechania tej osoby traktuje się jako działania i zaniechania Klienta.

5

Klient ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

6

W razie zmiany danych podanych Flater, w tym danych kontaktowych, Klient musi poinformować o tym Flater niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany. Jeżeli Klient nie poinformuje Flater o zmianie adresu e-mail określonym w terminie określonym w zdaniu poprzednim, to Flater będzie przesyłać Klientowi korespondencję oraz kontaktować się z Klientem zgodnie z dotychczas wskazanym adresem. Flater może również wstrzymać świadczenie Usług Klientowi do czasu aktualizacji danych.

7

Jeśli poszczególne postanowienia Umowy, w tym Regulaminu, okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy.

PAKIETY CENOWE

 

PODSTAWOWY

 

39 zł netto miesięcznie / 0 zł dla Użytkowników SON PRO

PLUS

 

129 zł netto miesięcznie

 

PROFESJONALNY

 

2 zł netto miesięcznie za każdą aktywną ofertę Mieszkania w Portalu (nie mniej niż 129 zł netto miesięcznie). W cenie minimalnej zawiera się 30 ofert.

Portal z ofertami nieruchomości

V

V

V

Numer telefonu Klienta na ofercie

V

V

V

Logo marki Klienta

X

V

V

Portal na własnej domenie Klienta

X

V

V

30 aktywnych ofert w cenie

X

X

V

Silnik rezerwacji

X

X

V

Możliwość integracji z płatnościami online (elektronicznymi)

X

X

V

Możliwość dodatkowych integracji z Facebookiem i Gmailem

X

X

V