UMOWA ORAZ REGULAMIN USŁUGI DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA FLATER

z dnia 14.12.2020


 1. DEFINICJE

Flater.pl

TWN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby spółki: 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18, 405 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766855, NIP 5252777038.

Klient

przedsiębiorca, który zawarł z Flater.pl Umowę na dostęp do oprogramowania Flater poprzez rejestrację na stronie Internetowej https://flater.pl/

Oprogramowanie

oprogramowanie Flater.

Umowa

Umowa na dostęp do oprogramowania Flater.

Portal

wydzielona dla Klienta część strony w domenie flater.pl lub na domenie własnej Klianta, którą Klient udostępnia pod swoją marką innym osobom w celu oferowania Mieszkań do rezerwacji

Mieszkanie

Mieszkanie, pokój, miejsce w pokoju, apartament, miejsce w akademiku, miejsce postojowe, garaż, pomieszczenie gospodarcze..

Regulamin

Niniejszy dokument.

 

 1. DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA

 1. Flater.pl z momentem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie przyznaje Klientowi dostęp do Oprogramowania

 2. Klient otrzymuje dostęp do Oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej - nazwaklienta.flater.pl lub na domenie własnej Klienta.

 3. W ramach dostępu do Oprogramowania Klient może korzystać z Oprogramowania, do którego otrzymał dostęp, zgodnie z jego przeznaczeniem i jedynie na użytek własnego przedsiębiorstwa.

 4. W ramach dostępu do Oprogramowania Klient nie otrzymuje jakiejkolwiek licencji do Oprogramowania.

 5. Klient może uzyskać dostęp do Oprogramowania z jakiegokolwiek miejsca na świecie.

 6. Klient może udostępnić Oprogramowanie do korzystania użytkownikom jego Portalu. Klient nie może udostępniać Oprogramowania osobom lub podmiotom, które chcą udostępnić własny Portal za pomocą Oprogramowania. Takie osoby lub podmioty muszą zawrzeć Umowę z Flater.pl.

 7. Klient w ramach Oprogramowania może korzystać z funkcji: silnik rezerwacji, panel do zarządzania rezerwacjami, moduł do ustalania strategii cenowych. Flater.pl może udostępnić odpłatnie lub nieodpłatnie Klientowi również inne funkcje niż określone w Regulaminie.

 8. Na potrzeby dostępu do Oprogramowania Flater generuje dla Klienta login i hasło do Oprogramowania. Login i hasło zostaną przesłane Klientowi poprzez adres email. W przypadku integracji oprogramowania z Systemem Obsługi Najmu, Login będzie e-mailem użytym podczas rejestracji w Systemie Obsługi Najmu.

 9. Klient może żądać zmiany loginu lub hasła. W tym celu Klient powinien [skorzystać z funkcji zmiany hasła w panelu użytkownika ].

 10. Klient nie może udostępniać loginu i hasła osobom nieuprawnionym oraz powinien zabezpieczyć login i hasło przed takimi osobami. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Klienta lub Flater.pl w wyniku użycia loginu i hasła przez osoby nieuprawnione lub przez osoby, którym Klient przekazał login i hasło.

 1. UŻYTKOWNICY PORTALU

 1. Użytkownikami Portalu mogą być osoby i firmy chcące zarezerwować Mieszkanie lub pokój. Osoby te nigdy nie są klientami Flater.pl i nie zawierają jakiejkolwiek umowy z Flater.pl.

 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Klient prowadzący dany Portal. Klient powierza te dane osobowe Flater.pl do przetwarzania zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych -

 3. Klient jest zobowiązany do wszelkich kontaktów z użytkownikami Portalu i do rozpatrywania ich reklamacji.

 4. Flater.pl nie jest zobowiązane do jakichkolwiek kontaktów z użytkownikami Portalu Klienta ani do rozpatrywania ich reklamacji. W razie otrzymania jakiejkolwiek wiadomości do użytkownika Portalu Klienta, Flater.pl przekaże tę wiadomość Klientowi.

 1. CZAS OBOWIĄZYWANIA DOSTĘPU

 1. O ile strony nie postanowiły inaczej odrębnymi umowami dostęp do Oprogramowania udzielany jest na okres nieokreślony.

 2. Rozwiązanie Umowy przez Klienta następuje poprzez wysłanie e-mail na adres [email protected] Wszelkie dane klienta zostaną bezpowrotnie usunięte.

 3. Flater.pl może wypowiedzieć Umowę tylko w przypadku, gdy Klient zalega 21 dni z zapłatą jakiejkolwiek opłaty należnej Flater.pl, z przyczyn bezpieczeństwa lub w przypadku naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Umowy lub Regulaminu.

 1. OPŁATA ZA DOSTĘP

 1. Za udzielenie dostępu do Oprogramowania w wersji systemu - Profesjonaly - należna jest Flater.pl opłata: [4 pln + VAT ] zł miesięcznie za każdą ofertę Mieszkania (jednostkę na wynajem) w Portalu, zarządzanych w ramach panelu wynajmującego (na pierwszy dzień tego miesiąca).

 2. Za udzielenie dostępu do Oprogramowania w wersji systemu - Plus - należna jest Flater.pl opłata: [129 pln + VAT ] zł miesięcznie.

 3. Za udzielenie dostępu do Orpogramowania w wersji - Free- należna jest Flater.pl opłata: [39 pln + VAT ] zł miesięcznie. Użytkownicy Systemu Obsługi Najmu wersji Pro, otrzymują Flater wersji Free bezpłatnie.

 4. Flater.pl może pobierać również inne opłaty określone w Umowie lub uzgodnione w inny sposób z Klientem.

 5. Każda opłata będzie powiększana o podatek VAT lub inny podatek, który będzie musiał zostać zapłacony, zgodnie z przepisami prawa.

 1. OGRANICZENIA

 1. W ramach dostępu do Oprogramowania Klient nie ma prawa korzystać ze znaków towarowych, oznaczeń i nazw handlowych Flater.pl.

 2. Klient nie może wykorzystywać Oprogramowania do tworzenia lub przesyłania treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub obraźliwych.

 3. Niedopuszczalne jest korzystanie z Oprogramowania w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Flater.pl, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie albo zakłócenie jego prawidłowego działania.

 4. Oprogramowanie będzie dostępne przez co najmniej 90% czasu w skali miesiąca kalendarzowego. W przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej, systemów informatycznych lub sprzętu albo w razie siły wyższej Oprogramowanie może być dostępne przez mniejszą ilość czasu.

 1. Klient nie może:

  1. tłumaczyć, kopiować, przystosowywać, zmieniać układu, wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu oraz podejmować ani zezwalać na podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), disasemblacji, dekompilacji lub opracowania;

  2. udzielać licencji, wypożyczać, wynajmować, pożyczać, wydzierżawiać, sprzedawać, dystrybuować lub udostępniać Oprogramowanie na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego;

  3. ujawniać, upubliczniać, przelewać lub przenosić praw do Oprogramowania, jak również ustanawiać na nich zabezpieczenia.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Flater.pl w związku z udzielonym dostępem do Oprogramowania ograniczona jest do strat rzeczywistych. Flater.pl nie odpowiada w szczególności za utracone przez Klienta korzyści związane z wadami Oprogramowania lub przerwami w dostępie do Oprogramowania.

 2. Odpowiedzialność Flater.pl ograniczona jest do winy umyślnej.

 3. Flater.pl nie gwarantuje prawidłowego lub bezbłędnego działania Oprogramowania.

 4. Flater.pl nie odpowiada również za:

  1. błędy, nieprawidłowe działanie, funkcjonowanie lub przerwy w dostępie do Oprogramowania;

  2. szkody wynikające z błędów, nieprawidłowego działania, funkcjonowania lub przerw w dostępie do Oprogramowania.

 1. POUFNOŚĆ

 1. Klient musi zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Oprogramowania.

 2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:

  1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie naruszający postanowień Umowy,

  2. na których ujawnienie lub wykorzystanie Klient uzyskał pisemną zgodę Flater.pl.

 3. Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie ujawniać informacji dotyczących Oprogramowania z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem ujawnienia tych informacji swoim pracownikom i podwykonawcom. Za działania i zaniechania pracowników i podwykonawców Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.

 4. Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat od momentu wygaśnięcia Umowy.

 1. REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamacje związane z Oprogramowaniem:

  1. na adres siedziby Flater.pl w formie pisemnej, z dopiskiem: Reklamacja; lub

  2. przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail:
   [email protected]

 2. Reklamacja musi zawierać oznaczenie Klienta, zwięzły opis zdarzenia, z powodu którego składa reklamację oraz jej uzasadnienie.

 3. Flater.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Klienta. W bardziej skomplikowanych przypadkach możemy kontaktować się z Klientem, żeby uzyskać dodatkowy opis lub informacje dotyczące problemu.

 1. KONTAKTY

 1. Klient kontaktuje się z Flater.pl przesyłając wiadomość na adres siedziby lub adres e-mail Flater.pl - [email protected]

 2. Flater.pl kontaktuje się z Klientem przesyłając wiadomość na adres siedziby lub adres e-mail Klienta lub dzwoniąc na numer telefonu wskazany w rejestracji.

 3. W razie zmiany danych Klienta, w tym danych kontaktowych, Klient musi poinformować o tym Flater.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany. Jeżeli Klient nie poinformuje o tej zmianie Flater.pl, to Flater.pl będzie przesyłać korespondencję na dotychczasowy adres i tak dostarczona korespondencja będzie uważana za skutecznie doręczoną.

 1. ZMIANA REGULAMINU

 1. Flater.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:

  1. wprowadzanie nowych lub nowelizację powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  2. zmianę w Oprogramowaniu lub wprowadzenie nowego oprogramowania;

  3. zmianę koniunktury gospodarczej lub sytuacji rynkowej;

  4. poprawę przez Flater.pl istniejących funkcji lub wykonywanych czynności w ramach Umowy, w tym w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji i wykonywanych czynności;

  5. wprowadzenie do oferty Flater.pl nowych usług lub modyfikacja dotychczasowych usług;

  6. zmiana wysokości kosztów operacyjnych lub kosztów usług ponoszonych przez Flater.pl.

 2. Zmieniony Regulamin Flater.pl prześle listownie na adres siedziby Klienta lub na adres elektroniczny Klienta i wskaże w tej korespondencji datę wejścia w życie nowego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W wypadku niezaakceptowania przez Klienta nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

 3. Niewypowiedzenie Umowy w podanym terminie oznacza zaakceptowanie zmian w Regulaminie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych Flater.pl z Klientem jest prawo polskie i zgodnie z jego przepisami winny być interpretowane postanowienia Regulaminu.

 2. Klient ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

 3. Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Regulaminu.

 4. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją Umowy lub Regulaminu a wersją angielską lub wersją w jakimkolwiek innym języku niż polski, wiążąca prawnie jest wersja w języku polskim.

 5. Sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Flater.pl jest sąd polski, właściwy dla siedziby Flater.pl.

 6. Językiem porozumiewania się jest język polski lub język angielski.

 7. Klient, w tym osoby korzystające z Oprogramowania w imieniu Klienta, jest zobowiązany:

  1. zabezpieczyć wszelkie urządzenia, przy pomocy których korzysta z Oprogramowania, przed działaniem złośliwego oprogramowania i nieuprawnionym dostępem osób trzecich,

  2. korzystać z Oprogramowania wyłącznie w okolicznościach zapewniających poufność komunikacji.

 8. Korzystanie z Oprogramowania wymaga posiadania:

  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet,

  2. poczty elektronicznej (i jej odbierania),

  3. najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox albo Google Chrome z włączoną obsługą plików cookies.